ZW BIP
Żołnierze zawodowi
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

Nabór do Żandarmerii Wojskowej

 

Oddział Kadr i Uzupełnień Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej:

 

tel.:  261 857 230,  261 857 316, 261 857 225

 

Zasady naboru na stanowiska żołnierzy zawodowych

 

Kryteria, jakim powinni odpowiadać kandydaci do służby w ŻW określone zostały w rozporządzeniu ministra obrony narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowych warunków fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. U. Nr 157 z dn. 31.12.2001r. poz. 1846):

 • wzrost co najmniej 175 cm (nie dotyczy kobiet), bez charakterystycznych wad zewnętrznych;
 • grupa zdrowia I - III;
 • osiągnięcie pozytywnych wyników badań psychologicznych i testów psychotechnicznych;
 • wykształcenie:
  - oficerów pionu dochodzeniowo-śledczego - wyższe prawnicze;
  - podoficerów - co najmniej średnie;
 • dobra sprawność fizyczna;
 • niekaralność sądowa;
 • w przypadku służby na stanowiskach związanych z wykonywaniem czynności ochronnych wobec osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w resorcie obrony narodowej oraz członków delegacji zagranicznych - pozytywnie zdane dodatkowe testy kwalifikacyjne.

Nabór żołnierzy do ŻW odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie decyzji nr 65/MON ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 4 z dnia 20 marca 2009 r., poz. 57) zmienionej decyzją nr 91/MON ministra obrony narodowej z dnia 23 marca 2011 r.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje oraz czy spełnia warunki do służby w Żandarmerii Wojskowej.

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wszystkich kandydatów do służby i jest organizowane i prowadzone:

 • w stosunku do wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie oraz w stosunku do oficerów i oficerów rezerwy ubiegających się o przyjęcie do służby w pozostałych jednostkach Żandarmerii Wojskowej - przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;
 • w stosunku do żołnierzy do stopnia starszego chorążego sztabowego ubiegających się o przyjęcie do służby w pozostałych jednostkach Żandarmerii Wojskowej - przez Komendanta właściwego Oddziału/Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do żołnierzy rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do służby w Żandarmerii Wojskowej do właściwego organu prowadzącego postępowanie, tj.:

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do żołnierzy rezerwy lub osób cywilnych niebędących żołnierzami rezerwy rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień oraz wypełnieniu ankiety kwalifikacyjnej (pobierz: ankieta kwalifikacyjna).

 

UWAGA: Wniosek i ankieta powinny zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową. Dokumenty w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane!

 

Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego przebiegają w sposób następujący:

 

w stosunku do oficerów i podoficerów:
a) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia przydatności oraz motywacji kandydata do służby w Żandarmerii Wojskowej,
b) przeprowadzenie egzaminu ze sprawności fizycznej,
c) przeprowadzenie egzaminu z  poziomu znajomości języków obcych,
d) sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Karnym i kartotekach powszechnie niedostępnych,
e) przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy;

 

w stosunku do szeregowych zawodowych i kandydatów na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

a) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia przydatności oraz motywacji kandydata do służby w Żandarmerii Wojskowej,
b) przeprowadzenie egzaminu ze sprawności fizycznej,
c) przeprowadzenie egzaminu z  poziomu znajomości języków obcych,
d) sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i Kartotece Komendy Głównej Policji,
e) przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy.

 

UWAGA:W ramach postępowania kwalifikacyjnego mogą być przeprowadzone testy psychologiczne.

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy