ZW BIP
Pracownicy wojska
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

Nabór do Żandarmerii Wojskowej

 

 

Oddział Kadr i Uzupełnień Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej:

 

tel.:  261 857 230,  261 857 316, 261 857 225

 

Zasady naboru na stanowiska pracowników wojska

 

Nabór pracowników do Żandarmerii Wojskowej odbywa się w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie decyzji nr 65/MON ministra obrony narodowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby i pracy w Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON nr 4 z dnia 20 marca 2009 r., poz. 57) zmienionej decyzją nr 91/MON ministra obrony narodowej z dnia 23 marca 2011 r.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat posiada predyspozycje oraz czy spełnia warunki do pracy w Żandarmerii Wojskowej.

 

Na stanowiska, przewidziane dla pracowników wojska, przyjmowane są osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie niezbędne na proponowanym stanowisku wybierane spośród absolwentów szkół wyższych i średnich. Wyjątkiem jest stanowisko specjalisty psychologa, na które mogą być przyjmowani absolwenci studiów II stopnia psychologii lub resocjalizacji.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje wszystkich kandydatów do pracy i jest organizowane i prowadzone:

  • w stosunku do wszystkich osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i Oddziale Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej w Warszawie - przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej;
  • w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w pozostałych jednostkach Żandarmerii Wojskowej - przez komendanta właściwego Oddziału/Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się po złożeniu przez kandydata wniosku o przyjęcie do pracy w Żandarmerii Wojskowej do właściwego organu prowadzącego postępowanie, tj.:

UWAGA: Wniosek i ankieta powinny zostać złożone osobiście lub przesłane drogą pocztową. Dokumenty w wersji elektronicznej nie będą przyjmowane!

Poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego przebiegają w sposób następujący:

  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w celu ustalenia motywacji kandydata do pracy w Żandarmerii Wojskowej,
  • sprawdzenie w Krajowym Rejestrze Karnym i kartotekach powszechnie niedostępnych,
  • przeprowadzenie wywiadu o kandydacie w miejscu zamieszkania i pracy.

 W ramach postępowania kwalifikacyjnego mogą być przeprowadzone testy psychologiczne.

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy