ZW BIP
Zasady i termin skladania
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

Zgodnie z artykułem 58 pkt. 1 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 roku obowiązek składania oświadczeń o stanie majątkowym dotyczy oficerów zawodowych, z wyjątkiem oficerów zajmujących stanowiska służbowe sędziów sądów wojskowych oraz stanowiska prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, oraz podoficerów pełniących zawodową służbę wojskową w organach finansowych i logistycznych.

 

  • Oświadczenie o stanie majątkowym, winno być wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym i złożone do 31 marca każdego roku wg stanu majątkowego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
  • Oświadczenie składane jest Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej
  • Oświadczenie należy wysłać na adres:
    Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
    ul. Jana Ostroroga 35
    01-163 Warszawa
  • Oświadczenie winno być wypełnione czytelnie, we wszystkich polach, w sposób niepozostawiający żadnych wątpliwości interpretacyjnych oraz formalnych.

Telefony, pod którymi można uzyskać informację:
261 857 312
261 857 270
261 857 360
261 857 273
261 857 258
261 857 325 - fax

Informacja

 

1. Obowiązek podania danych osobowych w oświadczeniach majątkowych wynika z art. 58 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
2. Administratorem danych osobowych jest minister obrony narodowej, w którego imieniu działa komendant główny Żandarmerii Wojskowej z siedzibą ul. Ostroroga 35, 01-163 Warszawa (Decyzja nr 266/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2015 r. – Dz. Urz. MON z 7 lipca 2015 r.) oraz
Decyzja nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2016 r.
3. Dane zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji art. 4 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 96).
4. Składającemu oświadczenie przysługujące prawo dostępu do jego danych i ich poprawiania.

 

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy