ZW BIP
Koło regionalne w Gdyni
Czwartek, 5 kwietnia 2018 r.
Change version

KOŁO REGIONALNE
Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej "ŻANDARM"
przy Wydziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni

 

 

Adres do korespondencji:
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia 3
Prezes Koła - Dariusz TATARA
tel. kom. 694 466 685
adres e-mail: darek.gdynia@onet.eu    

 

 

 

Na początku było poczucie więzi z kolegami, z którymi służyliśmy w Żandarmerii Wojskowej i z którymi wspólnie tworzyliśmy Żandarmerię Wojskową na wybrzeżu. Mimo zakończenia służby łączyły nas doświadczenia, wspomnienia i czas, który poświęciliśmy dla Ojczyzny i naszej formacji. Dlatego, by tego nie utracić, w 2005 roku powołano Koło „ZBŻZ i OR WP” przy ówczesnym Oddziale ŻW w Gdyni.

 W dniu 11.04.2006 r. na odprawę służbową Żandarmerii Wojskowej do Świnoujścia wraz z komendantami jednostek ŻW przybyli także zaproszeni przedstawiciele byłych żandarmów z całej Polski. Na spotkaniu tym, pod przewodnictwem ówczesnego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Bogusława Packa, zebrani delegaci, reprezentujący byłych żołnierzy jednostek ŻW z całej Polski, podjęli decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia "Żandarm" i jego Kół Regionalnych.

 Konsekwencją tej decyzji było zwołanie w dniu 25.04.2006 r. Zebrania Założycielskiego Koła Regionalnego w Gdyni Stowarzyszenia "Żandarm". W zebraniu tym uczestniczył ówczesny Komendant Oddziału ŻW - płk Wiesław Makowski. Uczestniczący w tym zebraniu żołnierze rezerwy ŻW, w liczbie 11, złożyli deklaracje przystąpienia do naszego Stowarzyszenia. Wybrano także pierwszy Zarząd Koła w składzie:


 

Prezes – Ryszard Żywicki
Sekretarz – Adam Kwiatkowski
Skarbnik – Ryszard Majewski


 

Siedzibą Koła Regionalnego Gdynia Stowarzyszenia "Żandarm" stał się Oddział ŻW w Gdyni, a od lipca 2011 r. po zmianach struktury formacji, Wydział ŻW w Gdyni.


Następnie, w roku 2008 r., w związku z upływem kadencji władz Koła, przeprowadzono Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w trakcie którego wyłoniono nowy Zarząd Koła w składzie:Prezes – Jacek Mazurek
Sekretarz –Ryszard Żywicki
Skarbnik – Ryszard Majewski


 

Zarząd gdyńskiego Koła funkcjonował w tym składzie do dnia 13.03.2014 r., kiedy to kol. Jacek Mazurek złożył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji Prezesa. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono aktualnie funkcjonujący Zarząd Koła w składzie:


 

Prezes – Dariusz Tatara
Sekretarz –Ryszard Żywicki
Skarbnik – Ryszard Majewski

 

W swojej działalności gdyńskie Koło utrzymuje kontakty ze społecznością byłych żandarmów, także tych nie zrzeszonych w Kole. Ściśle współdziałamy z Wydziałem ŻW w Gdyni. Zawsze możemy liczyć na życzliwość, zarówno Komendanta Wydziału ŻW, jak i wszystkich pomorskich żandarmów. Wielu z naszych kolegów, mimo zdjęcia munduru, nadal wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w pracy na rzecz obronności i bezpieczeństwa naszego kraju. Aktualnie gdyńskie Koło Regionalne liczy 15 członków. 


  Opracował: Prezes Koła Regionalnego w Gdyni - Dariusz TATARA

 

sharp lynx
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
NSPCOE
ŻW na facebooku
Klub Żandarmerii Wojskowej
Żandarmski Klub Motocyklowy